Úvod » Aktuality » Víte přesně, jaký je rozdíl mezi pojmy smluvené úroky a úroky z prodlení?

Víte přesně, jaký je rozdíl mezi pojmy smluvené úroky a úroky z prodlení?

 14. 10. 2014, 12:24

V obecné rovině platí, že zatímco úroky z prodlení jsou sankcí za prodlení dlužníka se splněním závazku (povinnost platit je vzniká ze zákona), smluvené úroky jsou úplatou za užívání půjčené jistiny a (povinnost dlužníka zaplatit je věřiteli vzniká ze závazku ve smlouvě).

Smluvené úroky jsou splatné v termínech dohodnutých stranami nebo nejpozději spolu s jistinou. Je-li jistina splatná později než za rok, platí se úroky podle ust. § 1805 odst. 1 nového občanského zákoníku pozadu. Věřitel, který bez rozumného důvodu otálí s uplatněním práva na zaplacení dluhu tak, že úroky činí tolik co jistina, však pozbývá podle ust. § 1805 odst. 2 nového občanského zákoníku právo požadovat další úroky.

Ode dne, kdy uplatnil právo u soudu, mu však další úroky náleží. Plní-li dlužník peněžitý dluh před stanoveným časem, není podle ust. § 1967 nového občanského zákoníku oprávněn bez souhlasu věřitele odečíst od dlužné částky úroky odpovídající době, o niž plnil dříve.

Zajímá Vás, zda je možno po dlužníkovi požadovat úroky z prodlení při prodlení s platbou příslušenství pohledávky (tedy smluvených úroků)?

  • Nový občanský zákoník zřejmě požadovat úroky z prodlení ze smluvených úroků umožňuje. Ust. § 1806 věty první nového občanského zákoníku říká, že úroky z úroků lze požadovat, bylo-li to ujednáno. Jakkoliv však byly dříve úroky z úroků nepřípustné, již v rozsudku Nejvyššího soudu ČR ze dne 24. 3. 2004, (spis. zn. 35 Odo 101/2002) se konstatuje: „Občanský zákoník ani obchodní zákoník neumožňují věřiteli požadovat po dlužníku příslušenství (úrok z prodlení) pro případ prodlení s placením příslušenství pohledávky; tím není dotčeno právo účastníků dohodnout se, že smluvené úroky se stanou součástí jistiny.“
  • Z výše uvedeného je tedy zřejmé, že bylo a je též možno dosáhnout toho, aby mohl věřitel úspěšně požadovat platbu úroků z příslušenství dlužné pohledávky, smluvním ujednáním mezi stranami o tom, že příslušné příslušenství pohledávky (např. právě smluvené úroky) se stávají součástí jistiny.

(Zdroj: www.mesec.cz)


Vytisknout Poslat článek Nahoru


Až 8 000 Kč ročně ušetříte za každého zaměstnance!

Využijte programu
Absolut Benefity
k získání benefitů pro vaši firmu.

Absolut Benefity

Hledáme nového kolegu!

Otevíráme 1 pozici finančího asistenta nebo asis­tentky.

Kariéra

PENZE+…program pro zajištění vyšší životní úrovně

Chcete si zvýšit životní úroveň v penzi? Víte jak získat potřebné finance snadno a efektivně?

Program PENZE+
Hledaný výraz: Vyhledávání