Úvod » Aktuality » Péčí o své blízké si můžete vylepšit vaši budoucí penzi

Péčí o své blízké si můžete vylepšit vaši budoucí penzi

 05. 12. 2014, 17:35

Stále víc mužů a žen se v určitém věku dostává do složité životní situace, neboť patří do tzv. „sendičové generace.“ Musí se totiž postarat o děti a zároveň zaopatřit nemocné rodiče či prarodiče. Mnozí to z nich řeší tak, že se vzdají na určitou dobu zaměstnání.

Ten, kdo se rozhodne odejít z práce a vzdát se na čas příjmu, aby mohl dlouhodobě pečovat o své blízké, by měl vědět, že se tato doba péče započítává do důchodu. Díky tomu můžete mít v budoucnu vyšší penzi. Má to však svá pravidla a je třeba si ohlídat i určité termíny.

„Zákon o důchodovém pojištění na takové situace myslí a řeší je. Vymezuje takzvané náhradní doby pojištění, které se započítávají do potřebné doby pojištění pro důchod. Jde o některá období, ve kterých člověk nepracuje, není tedy výdělečně činný a neodvádí pojistné,“ říká Jana Buraňová, mluvčí České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ).

Přitom může jít o péči:

  • o dítě do 10 let věku

Náhradní dobu pojištění lze získat tím, že po určitou dobu musíte pečovat o dítě mladší 10 let, které je závislé na vaší pomoci v I. stupni závislosti (lehká závislost). V praxi může jít o situaci, kdy se u dítěte projeví například diabetes a rodič ho musí naučit aplikovat inzulín, dohlížet nad správným stravováním a jeho osobními aktivitami, aby nedošlo ke zhoršení stavu dítěte. Nebo může jít třeba o případy, kdy má dítě mozkovou dysfunkci, pohybová omezení, je retardované a je omezena jeho orientace nebo komunikace.

  • o osobu jakéhokoliv věku

Za náhradní dobu pojištění se považuje i to, když pečujete o osobu jakéhokoliv věku, která je závislá na pomoci druhé osoby ve II., III. nebo IV. stupni závislosti (středně těžká, těžká a úplná závislost). Může jít o stavy po úrazech, při onkologických nemocech, nebo třeba u rozvinutých komplikacích u diabetiků. Musí přitom jít o péči o osobu blízkou, nebo o osobu s níž žijete ve společné domácnosti. Když budete pečovat o sousedku, náhradní dobu pojištění nezískáte. Blízkou osobou je v zásadě rodinný příslušník. Zákon o důchodovém pojištění vymezuje, že jde o manžela nebo manželku, příbuzného v řadě přímé, dítě vlastní, osvojené nebo dítě převzaté do trvalé péče nahrazující péči rodičů, dále o sourozence, zetě, snachu nebo manžela rodiče, a to kteréhokoli z manželů. Společnou domácnost pak tvoří fyzické osoby, které spolu prokazatelně trvale žijí a společně uhrazují náklady na své potřeby.

Důležité je vědět, že zápočet doby péče se vám na důchod automaticky nezapočítá. O tento nárok se musíte hlásit, tedy přesněji řečeno požádat o rozhodnutí místně příslušnou správu sociálního zabezpečení.

Při podání žádosti počítejte s tím, že budete muset doložit, o koho jste pečovali a v jakém stupni závislosti.

Jak se tato doba péče prokazuje?

  • dokladem prokazujícím totožnost osoby, o kterou je/bylo pečováno (občanský průkaz, úmrtní list, rodný list dítěte),
  • potvrzením krajské pobočky Úřadu práce prokazující dobu poskytování péče a stupeň závislosti nebo potvrzení o délce doby poskytování příspěvku při péči o blízkou osobu,
  • dokladem prokazujícím příbuzenský vztah žadatele k osobě, o kterou je pečováno (např. rodné listy, z nichž vyplývá vzájemná příbuznost osob, oddací listy aj.),
  • v případech, kdy se nejedná o blízkou osobu, je třeba prokázat vedení domácnosti žadatele s opečovávanou osobou, např. čestným prohlášením.

Návrh na zahájení řízení o vydání takového rozhodnutí lze podat nejdříve po skončení péče, nebo v době jejího trvání, pokud pečující osoba v této době podává žádost o přiznání důchodu, nejpozději však do dvou let od skončení péče.

Započítáním doby péče o blízké si můžete v důchodu finančně polepšit o několik set i tisíce korun měsíčně. Každý další započtený rok totiž zvýší procentní výměru penze o 1,5 %.


Vytisknout Poslat článek Nahoru


Až 8 000 Kč ročně ušetříte za každého zaměstnance!

Využijte programu
Absolut Benefity
k získání benefitů pro vaši firmu.

Absolut Benefity

Hledáme nového kolegu!

Otevíráme 1 pozici finančího asistenta nebo asis­tentky.

Kariéra

PENZE+…program pro zajištění vyšší životní úrovně

Chcete si zvýšit životní úroveň v penzi? Víte jak získat potřebné finance snadno a efektivně?

Program PENZE+
Hledaný výraz: Vyhledávání